รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต3นายสมพงษ์ สุวรรณชาตรี 074373035 
101บ้านนานางธนพร มุกสง 074378868 
102บ้านสะกอมนายสุนทร อินทเรือง 074378689 
103บ้านตลิ่งชันนายพจนาถ มากรักษ์ 074378497 
104บ้านปากบาง    
105บ้านนนท์นางสาวนฤมล ประสิทธิ์ศร 074378263 
106บ้านสุเหร่านางสาวศรีสุดา พรหมวงศ์ 074378491 
107บ้านเลียบนางกันยา ราชชำรอง 074300104 
108บ้านโคกม้านางพรพรรณ ถาวร 074300209 
109บ้านบ่อโชนนายสมศักดิ์ ไชยสุวรรณ   
110บ้านป่างามนายอรรณพ เนียมคง 074268567 
111ชุมชนบ้านนาทับนางขวัญตา ประสานสงฆ์ 074476073 
112ชุมชนบ้านจะโหนงมิตรภาพที่ 222  074477204 
113บ้านท่าคลอง  074476018 
114บ้านม้างอนนางสาระภี อับดุลเล๊าะ 074300107 
115ชุมชนบ้านทางควายนายประสงค์ ภูมิพัทธ์ 074476412 
116บ้านปากบางนาทับนายสมพนิตย์ ไชยรัตน์ 0744764334 
117บ้านปากช่องนางธัญฑิกา แก้วสุก 074300253 
118บ้านเขาจันทร์นายศุภเชษฐ์ กาญจนมณี   
119วัดขุนตัดหวายนายพิเชษฐ์ อุบลสุวรรณ 074373336 
120ชุมชนวัดน้ำขาว  074373250 
121บ้านแคนางสาววัชรี ยกรัตน์   
122บ้านคูศักดิ์สิทธิ์นางธิติมา เผือกสม   
123บ้านคูนายสังข์นางพนารัตน์ เสนเกตุ 074300111 
124บ้านทุ่งนาเคียนนายเจริญ แก้วบุญ 074341852 
125บ้านทุ่งครกนางสายวารุณ คงทอง   
126บ้านคลองแงะนายณรงค์ คงชะนะ 074300118 
127ชุมชนวัดควนมีด  074477152 
128วัดทุ่งพระนางสุณีย์ บำรุงหนูไหม 074325473 
129วัดช่องเขานางพรพรรณ พิรุณ 074300256 
130บ้านป่าชิงนางวันดี ชูช่วย 074300244 
131บ้านควนหัวช้างนางสารภี อ่อนรอด 074300257 
132บ้านควนไม้ไผ่  074300116 
133ชุมชนบ้านสะพานไม้แก่นนายโสภณ ชูช่วย 074300119 
134บ้านช้างคลอดนางอังสนา ทัศนะพยัคฆ์ 074300109 
135บ้านท่าหมาก  074300251 
136บ้านลางานางชุษณี นางาม 074300245 
137บ้านทรายขาวนายเอกพจน์ นราพันธุ์ 074300121 
138บ้านสะพานหักนางสุจิตรา หนูเกื้อ 074300212 
139บ้านน้ำเค็มนายอรุณ ขรีดาโอ๊ะ   
140กระจายสุทธิธรรมโมอนุสรณ์นายธนเดช รองสวัสดิ์ 074300106 
141เหมืองควนกรด  074300250 
142วัดเกษมรัตน์  074300241 
143วัดประจ่านางฤดี พันธุวรรณ 074300246 
144วัดนาปรือ  074300105 
145บ้านเกาะทากนางสาวอมรรัตน์ ยอดสุดเอื้อม 074300247 
146วัดบ้านไร่นางอาภาภรณ์ มณีคง   
147บ้านควนขี้แรดนางกวิสรา มั่นคง   
148บ้านโหนดนายบรรจบ คงจันทร์ 074300255 
149บ้านแพร้วนายวิสิทธิ์ ไข่มุกต์ 074300103 
150บ้านหว้าหลัง  074300110 
151บ้านนาหว้า (นิคมอุทิศ)  074320083 
201บ้านนาทวีนายสมชัย อ่อนแก้ว 074371015 
202วัดท่าประดู่  074371008 
203บ้านทุ่งน้ำขาวนางธนิยา เบ็ญหะหลี 074371555 
204บ้านเคลียงนายคมสัน อุยสกุล 074341519 
205วัดทุ่งข่านายนิยม ไกรสนาม 074341776 
206บ้านพอบิดนายนภดล นวลนภดล   
207บ้านวังใหญ่ปลายรำ  074300151 
208บ้านลำลองนายอับดุลฮาหมัด โส๊ะหน่าย 0894641249 
209ชุมชนวัดปลักชะเมานางดารา สิทธิเดชากุล 074371556 
210วัดนาหมอศรีนางมานิตา เศรษฐพันธ์ 074268641 
211วัดลำพดจินดารามนายทิชาชงค์ แก้วนพรัตน์   
212บ้านวังบวบนางสาวเครือวัลย์ จันทสุบรรณ 074341171 
213บ้านโมยนางนงลักษณ์ มากนวล 074300214 
214บ้านลำชิงนางสาวเฉลิม รัตน์แก้ว 074371329 
215บ้านโต้นนท์นายพล ชินอ่อน   
217บ้านป่าเร็ด  074373034 
218บ้านนาปรังนายอุทัย เพชรหนู 074300143 
219บ้านเก่านายวิสุทธิ์ ทองจินดา 074300140 
220บ้านสม็องนายธีศิษฎ์ คงจันทร์ 074300155 
221บ้านคลองกวางเขาวังนายอนันต์ แดงเหมือน 074300141 
222ชุมชนบ้านสะท้อน (วันครู 2503)นายวินัย รัตนเสถียร 074371122 
223วัดวังไทรนายประภาส ยอดนุ้ย 074300148 
224บ้านสะพานเคียนนายสมพร คลังธาร 074300157 
225บ้านกะทิงนางนวพร ศิริรัตน์ 074300147 
226บ้านป็องนายประพันธ์ ประทีปเกาะ 074300156 
227วัดบ้านลุ่มนายกมล จันแก้ว 074329045 
228บ้านพรุหวา  074300154 
229บ้านประกอบนางสาวเนตรยา วรรณทอง 074300153 
230ประสิทธิ์ทวีสิน 2นายธวีร์วุทธ จันทร์น้ำหอม 074300158 
231ทองอยู่นุตกูลนายโอภาส ไชยรัตน์ 074300152 
301บ้านเทพานายอรุณ คานยู 074376329 
302บ้านพระพุทธนางวนิดา เปาะแม 07437658 
303บ้านป่าโอนนายธรรมนูญ ไหวพริบ   
304บ้านป่ากอนางสาวฐานียา พรหมพัฒน์ 074376328 
305วัดเทพาไพโรจน์  074300240 
306บ้านคลองประดู่นายประเดิม โบพรหม   
307บ้านบ่อเตยนางจันทร์เพ็ญ ดำคง 074300130 
308ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพานายสุพจน์ พร้อมญาติ 074478036 
309บ้านนาจวกนางอิสรา แก้วพรหม 074325487 
310บ้านกระอาน    
311บ้านพรุชิงนางสาวนาวีย๊ะ เหล็มดี 0895993002 
312นิคมสร้างตนเองเทพา 2นางผอื้น ชาติวัฒนา 074318264 
313นิคมสร้างตนเองเทพา 3นายบดินทร์ ไชยพยัญ   
314บ้านควนหรันนายอับดนเราะหมาน เดเระมะ 074300126 
315นิคมสร้างตนเองเทพา 4นายปฐมพงศ์ สังข์สร   
316บ้านใหม่นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง   
317บ้านหนองสาหร่ายนายเชาวลิต ยอดสุวรรณ์ 074300127 
318บ้านลำไพลนายธีรสิทธิ์ เคียนทอง 074478072 
319บ้านแม่ทีนายสมเกียรติ ฤทธิศักดิ์ 074478070 
320ลำไพลราษฎร์อุทิศ  074478311 
321บ้านควนเจดีย์นายนิพนธ์ มณีรัตน์ 074318135 
322วัดปริกนางณัฐณิชา คำพุท 074318131 
323บ้านท่าไทรนายยุทธนา วงษ์งาม 074318130 
324บ้านทุ่งโพธิ์นายพิสุทธิ์ ผ่องศรี   
325บ้านลำเปานางราตรี เนาวรัตน์ 074318140 
326บ้านพรุตูนายชวน แก้วเกาะสะบ้า 074300123 
327วัดนิคมประสาท มิตรภาพที่ 149  074374275 
328บ้านบ่อน้ำส้มนางสาวสารุณีย์ หมะเดเจริญกุล   
329บ้านโคกพยอมนางพเยาว์ จันทร์เพชรศรี 074300122 
330วัดคลองยอนายถนัด ศักดิ์แสงโสภา 074300134 
331บ้านวังใหญ่นางศรินทิพย์ ทะสะระ 074300133 
332บ้านควนหมากนางสาวสุธนา คชินทรโรจน์ 074300135 
333วัดคงคาสวัสดิ์นางสาวชาลิสา เพ็งหนู 074318753 
334บ้านปากบางสะกอมนายอิดรีส มรมาศ 074300216 
335บ้านพรุหลุมพีนายธราเทพ แก้วเกาะสะบ้า   
336บ้านเขาน้อยนางซูไรยา หลำเบ็ญส๊ะ 074300139 
337บ้านแซะนายบุญเลิศ พรมสูง 074300136 
338บ้านม่วงถ้ำนางกรองกานต์ จันทร์นก 074300137 
339บ้านสวรรค์นางสาวปรียา สินดุกา   
340บ้านกรงอิตำนางสาวปิยอร เอียดดำ 074325460 
341บ้านตูหยงนางมณฑกานต์ คงนวล 074320209 
342บ้านเกาะแลหนังนางสาวสาวิตรี แก้วจินดา 074269505 
343บ้านควนตีหมุน    
344บ้านคลองขุด    
345บ้านตาแปดนางสาวดวงจิต ทองคำ 074325279 
346บ้านท่าม่วงนางสาวศุภมาส เคี้ยนหิ้น 074300125 
347บ้านโคกกอนายอาวุธ ขุนบุญจันทร์ 074300128 
401บ้านท่านางชนัญญา วรรณทอง 074300202 
402อุทยานอุทิศนางสาวเรืองไร ผดุงศักดิ์   
403บ้านควนหรันนางสุทธิชา เพิ่มบุญ 074300201 
404บ้านเก่านายพิชิต ทิตย์พรมทอง   
405บ้านนาม่วง  074300197 
406ชุมชนบ้านนากันนางสุธาสินี ดังแก้วสี 019131608 
407บ้านห้วยบอนนายวิลาศ ศิริวุฒินนท์ 074325701 
408สะบ้าย้อยนายโชคชัย สุขพงษ์ 074377028 
409บ้านทำเนียบนายสุทธิพร เพ็งลาย 074300220 
410บ้านบ่อทอง  0872851639 
411บ้านไร่    
412บ้านโคกตกนางละม้าย เงินนาค 374531505 
413บ้านโคกสิเหรง  074306185 
414บ้านปลักบ่อจ่าอากาศตรีโกสินทร์ กล้าใจ 074320190 
415บ้านฉลุง  0810922067 
416บ้านทุ่งไพลนายไวพจน์ จิตมณี 074318382 
417บ้านคูหานายประทีป เนาวรัตน์ 074269585 
418บ้านตะเคียนทอง  074300195 
419บ้านล่องควนนางโสภา สายจันทร์   
420บ้านทับยางนายทศพร พงค์สุวรรณ 074300189 
421บ้านถ้ำตลอดนายอุทัย บุญเพชรทอง 074318390 
422มหิดลนางสาวศิรดา ไพโรจน์รชตะ 019597361 
423บ้านทัพหลวงนางสาวกชภัท เกื้อก่อยอด 074300192 
424บ้านห้วยเต่านายบูรพา ดำแสงสวัสดิ์ 074422059 
425บ้านคอลอมุดอนางจรวยพร บรรจงรัตน์ 074300225 
426บ้านมุนีนายอนุรุทธ์ ผัดกระโทก 074300194 
427บ้านเมาะลาแตนางประภาพรรณ ชุมดี   
428บ้านนาจะแหนนายวิโรจน์ มโนกิจอุดม 074300193 
429บ้านสุโสะนายยุทธ มุสิกะชนะ 074300196 
430ธรรมศาสตร์ - จุฬา 1  074300198 
431บ้านบาโหยนายคิรีวัฒน์ แซ่ซู้ 073263335 
501วัดยางทอง (รัตนประชานุกูล)นายสมควร จันทรวงษ์ 074300234 
502บ่อเกดวิจิตรวิทยานายสุทธิรักษ์ โรจนหัสดิน 074268721 
503บ้านท่าข่อยนายติณณพัศ กล่ำจีน 074521937 
504บ้านไร่ (ตระเวนชายแดนอนุสรณ์)นายวรรษา สุริยันยงค์   
505ชุมชนบ้านปาดังนายสุภาพ ทองน้อย 074521007 
506ชาติตระการโกศลนายนิพิฐพนธ์ ทัพพ์ชัยศิริ 074300176 
507บ้านพังลานายฐนกร สองเมืองหนู 074298113 
508บ้านระตะนายสุรเดช แสงจันทร์ 074541766 
509บ้านคลองแงะ (ชาติบุณยวิทยาคาร)นายธงไชย อนันตพรรค 074541163 
510วัดเขามีเกียรตินายกระจ่าง ธรรมรักษา 074542374 
511บ้านสำนักหว้า  074542280 
512ไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล)นางน้ำทิพย์ ม่วงปลอด 074541801 
513วัดม่วงก็องนางวรรณี จำนงค์ 074542706 
514บ้านท่าโพธิ์นางสาวอภิญญา สุรินราช 074541490 
515วัดสองพี่น้องนายสุเจต บุญโสภา 074541913 
516วัดศรีวิเทศสังฆารามนางกอบขวัญ แดงบำรุง 074301332 
517บ้านพรุเตียวนายวิรัต โต๊ะเส็น 074301235 
518บ้านสำนักขามนางสุพรรณี มหาพรหม 074411954 
519บ้านน้ำลัดนางวิภานันท์ ทองเจริญ 074411906 
520บ้านม่วงนายวีรพันธ์ หลังเศษ 074411660 
521วัดห้วยคูนางนิตยา โรจนหัสดิน 074300185 
522บ้านเกาะค่างนายอารมณ์ จันทคาม 074300183 
523บ้านหน่ำฮั้วนายณัชพล นิลสุพรรณ 074412199 
524บ้านหัวถนนนางณัฏฐนิช เลาะปนสา 074411511 
525บ้านยางเกาะนางอนันดา ไชยกุล 074300178 
526บ้านปริกใต้ (นำราษฎร์สามัคคี)  074298013 
527บ้านตะเคียนเภานายวรศักดิ์ กาเทพ 074300263 
528บ้านปริก (กุก่องวิทยาคาร)นายอำนวย สุวรรณโณ 074298014 
529บ้านใหม่  074298118 
530บ้านควนเสม็ดนายยงยุทธ อำไพ 074300177 
531บ้านควนตานี  074300184 
532บ้านทับโกบนายทิวา คงเสน 074521997 
533บ้านทุ่งไม้ด้วน 1นายรุสราญ อะหลี 074300181 
534สมาคมไทยผลิตยา 2นายก้อเสม เด็นหมัด 074300179 
535สังวาลย์วิท 2นางอุษา มู่เก็ม 074300180